АБВ со Македонка

АБВ со Македонка

  • НА БУКВА, НА БУКВА - Веб апликација Отвори
  • МОЈОТ БУКВАР - Печатен персонализиран буквар
  • ОД А ДО Ш - Друштвени игри со 64 карти и 2 подлоги
Боиме со Бојан

Боиме со Бојан

  • Забавна и едноставна апликација дизајнирана да ги научи најмладите да препознаваат форми и бои. Преку цртање и боење на формите тие изработуваат детски илустрации. Апликацијата им помага на децата да изградат рани математички и когнитивни вештини и да ја развијат својата визуелна перцепција.

Народни инструменти

Народни инструменти

  • Апликацијата е интерактивна едукативна алатка која ги воведува децата во магичниот свет на традиционалните звуци од балканот. Преку неа, тие можат да ги откријат и истражат звуците на инструментите, да слушнат за историјата и приказните зад секој од нив, па дури и да се обидат да погодат кој инструмент свири. Од волшебните мелодии на тамбурата до ритмичките удари на штракалката, оваа апликација е совршен начин да се поттикне љубопитност и креативност кај младите умови.

Добредојдовте во моедете.мк

Moedete.mk е непрофитна организација со мисија да обезбеди бесплатни, засекогаш достапни и културно релевантни образовни ресурси за децата, семејствата и воспитувачите. Квалитетни материјали на мајчин јазик за неформално образование играат голема улога во поддршка на учењето и развојот на децата и недостатокот на истите е голем проблем за малите заедници како нашата (~20 000 првачиња). Тие ​​можат да им помогнат на децата да научат нови концепти, да ги подобрат своите вештини за решавање проблеми и да го направат учењето позабавно и попривлечно.

Мисија
Да им помогнеме на децата да го достигнат својот целосен потенцијал

Најголемиот степен на развивање кај децата се случува во најраната возраст. За жал, децата од неанглиско говорно подрачје се соочени со недостаток на квалитетни едукативни содржини, а тоа е сè повпечатливо кај помалите заедници. Со користење на предностите кои ги нудат новите технологии, моедете.мк е фокусирано на развивање на висококвалитетни едукативни пакети на мајчин јазик.

Зошто

Состојбите во нашето образование, недостатокот на квалитетни содржини на мајчин јазик, како и традиционалниот модел на едукација (ист пристап за сите), не ги искористуваат предностите на иновациите од денешницата.

Како

Учењето преку друштвен ангажман, како и соодветно дизајнирани и анимирани содржини е забавно. А, кој не сака да се забавува? :)
Запознавање:
Користејќи персонализирани материјали учителот (старателот) го запознава детето со темата и преку основни прашања и објаснувања го мотивира детето, му ја укажува целта и што ќе му биде потребно да ја достигне истата.
Вежбање:
Со задавање на забавни предизвици детето преку игри и интерактивни содржини го надградува своето знаење. Во оваа фаза детето прави стратегија, ги користи своите вештини и навики, и преку завршување на задачите учи, истражува и вежба.
Примена:
Во оваа фаза децата преку дела, игри, презентации, тимски или поединечно го применуваат и демонстрираат стекнатото знаење, со што се создава одговорност и поголема мотивација, како и анализа како го стекнале тоа знаење.

Со што

Користејќи го мајчиниот јазик, квалитетно дизајнирани и печатени материјали, оптимизирани веб апликации и игри, играчки, друштвени игри...